NỘI DUNG KHOÁ HỌC

  1. Giới thiệu & hướng dẫn học tập

  2. BÀI 1 | Giới thiệu khóa học

  1. BÀI 2 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 1)

  2. BÀI 3 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 2)

  3. BÀI 4 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 3)

  4. BÀI 5 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 4)

  5. BÀI 6 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 5)

  6. BÀI 7 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 6)

  7. BÀI 8 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 7)

  8. BÀI 9 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 8)

  9. BÀI 10 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 9)

  10. BÀI 11 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 10)

  11. BÀI 12 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 11)

  12. BÀI 13 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 12)

  13. BÀI 14 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 13)

  14. BÀI 15 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 14)

  15. BÀI 16 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 15)

  16. BÀI 17 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 16)

  17. BÀI 18 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 17)

  18. BÀI 19 | Tài năng con bạn là gì ? (Phần 18)

  19. TỔNG KẾT

Thông tin khoá học

 • 21 bài học
 • n/a
 • Thầy Nguyễn Phùng Phong
 • 668.000 VNĐ

NHẬN ĐỊNH THỰC TẾ TỪ HỌC VIÊN

Bắt đầu hành trình phát triển của Bạn ngay hôm nay!